Föreningsstämma i Destination Ingeland ekonomisk förening

Föreningsstämman för 2023 hölls i mars på Strandgården, Vilshärad

Här finns Verksamhetsberättelse 2022 och Verksamehtsplan 2023 att ladda ner.

Eftermiddagen avslutas med en Näringslivsdag med föreläsningar och fika. Se separat program.

Dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman och stämmoordförandens val av protokollförare.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordningen.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt disposition av vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöte
 9. Bestämmande om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.
 10. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
 11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas.
 12. Val av styr
 13. Val av ordförande.
 14. Val av revisor och revisorssuppleant.
 15. Val av valberedning.
 16. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt lag eller föreningens stadgar.